Přeskočit na obsah

Všeobecné podmínky kurzů

Všeobecné podmínky kurzů

Obsah

1. Obecné informace

 • Organizátorem akce je JAPA sport z.s, sídlem Janovice – Bystré 615, IČ: 04520751.
 • Účastníkem kurzu se může stát řádně přihlášený nebo dohlášený zájemce, popř. náhradník ve věku dle propozic k jednotlivým nabídkám, ve zdravotním stavu umožňujícím zájemci absolvovat kurz.

 

2. Přihlášení na akci

 • Podmínkou účasti na kurzu je řádné vyplnění a odeslání přihlášky a zaplacení příslušné ceny kurzu, ve stanoveném termínu, stanoveným způsobem. Za nesprávné a chybějící údaje v přihlášce nese odpovědnost účastník kurzu nebo jeho zákonný zástupce se všemi důsledky.
 • Přihlášením na kurz účastník nebo jeho zákonný zástupce stvrzuje splnění uvedených podmínek pro akci a souhlas s VP.

 

3. Sjednané služby

 • Detailní program tábora a popis sjednaných služeb je uveden v příslušných informacích o táboře. Organizátor si vyhrazuje právo provést v konečném programu tábora drobné úpravy, pokud jsou nezbytně nutné a neovlivní charakter tábora, popřípadě změnit místo realizace tábora. V případě nepříznivého počasí si organizátor vyhrazuje právo na změnu programu  v náhradních prostorách tělocvičny, v takovém případě probíhá program bez bruslí.

 

4. Cena

 • Cena je uvedena v informacích o jednotlivých kurzech. Organizátor kurzu si vyhrazuje právo změnit cenu akce pouze v případě zvýšení cen za dopravu, včetně cen pohonných hmot nebo v případě změn platných sazeb DPH.

 

5. Zrušení účasti na akci ze strany účastníka nebo jeho zákonného zástupce

 • Účastník kurzu nebo jeho zákonný zástupce má právo kdykoliv zrušit účast sebe nebo svého dítěte na kurzu. Zrušení účasti musí být provedeno písemně. Organizátorovi přináleží odškodnění (stornopoplatek), který je stanoven podle délky času mezi odstoupením od smlouvy ze strany účastníka akce nebo jeho zákonného zástupce (rozhodující je den, kdy bylo toto odstoupení organizátorovi doručeno) a prvním dnem kurzu, následovně:
 • a) 30 a více dnů 50% z ceny akce,
 • b) 29 – 10 dnů 80% z ceny akce,
 • c) 9 – 1 den a při stornu v den zahájení akce, v průběhu akce nebo při nenastoupení na akci 100% z ceny akce.
 • Odškodné se nezapočítává v tom případě, že za účastníka kurzu bude zajištěn adekvátní náhradník (odpovídající věk, zdravotní stav). Nahlášení náhradníka musí být provedeno e-mailem.
 • V případě zrušení účasti z důvodu nemoci, zranění nebo vážných osobních důvodů (úmrtí v rodině) účastníka, bude vráceno kurzovné ve výši 70% zpět na účet po doložení lékařského potvrzení, či jiných potřebných dokumentů.

 

6. Zrušení akce ze strany organizátora

 • Organizátor je povinen uskutečnit kurz dle podmínek uvedených ve VP. Realizace kurzu je podmíněna dosažením minimálního počtu účastníků, jak je uvedeno v informacích o kurzech. Pokud počet účastníků pro danou akci nedosáhne minimálního počtu, vyhrazuje si organizátor právo kurz zrušit. V případě zrušení kurzu ze strany organizátora z důvodu nedosažení minimálního počtu účastníků, bude účastníkům vráceno 100% zaplacené částky.
 • Organizátor může zrušit kurz nebo změnit místo či termín kurzu dle aktuálních klimatických podmínek, z důvodů vyšší moci nebo neodvratitelné události, které nemohl organizátor zabránit. O vhodnosti klimatických podmínek pro uskutečnění kurzu rozhoduje organizátor. V případě zrušení kurzu z důvodů nevhodných klimatických (sněhových) podmínek, z důvodu vyšší moci nebo neodvratitelné události, bude účastníkům vráceno 90% zaplacené částky.
 • O zrušení nebo změnách v termínu či místě konání kurzu musí organizátor neprodleně informovat účastníka nebo jeho zákonného zástupce. V případě kurzů pořádaných ve spolupráci s MŠ, ZŠ, SŠ bude organizátor informovat pověřeného zástupce této organizace.

 

7. Reklamace

 • Jestliže kurz neprobíhá dle VP je účastník nebo jeho zákonný zástupce oprávněn reklamovat nekvalitní služby. Vady je nutné reklamovat hned po jejich zjištění tak, aby bylo možno uvedené vady odstranit v rámci možností organizátorem ještě v průběhu kurzu. Účastník kurzu nebo jeho zákonný zástupce řeší tyto reklamace s pověřeným pracovníkem organizátora. V případě kurzů pořádaných ve spolupráci s MŠ, ZŠ, SŠ řeší tyto reklamace s pověřeným zástupcem dané organizace. V okamžiku vzniku reklamace poskytovaných služeb musí být mezi zákazníkem a pověřenou osobou proveden zápis o předmětu reklamace. V případě nevyřešení reklamace služeb v průběhu kurzu může účastník akce nebo jeho zákonný zástupce tuto reklamaci uplatnit po jeho skončení a to písemně nejpozději do 3 měsíců od ukončení kurzu.
 • V případě kurzů pořádaných ve spolupráci s MŠ, ZŠ, SŠ musí být nedílnou součástí reklamace písemný zápis se stanoviskem učitele základní, střední nebo mateřské školy, se kterým se reklamované vady řešily, včetně jeho podpisu. Bez těchto náležitostí nelze reklamaci uplatnit. Při splnění výše uvedených náležitostí se organizátor zavazuje sdělit zákazníkovi své stanovisko k reklamaci písemně nejpozději do 30 dnů od doručení organizátorovi.

 

8. Pojištění

 •  Organizátor má uzavřenou pojistku odpovědnosti pro případ vzniku škody, která vznikla v souvislosti s porušením bezpečnostních standardů. Dále účastníkům kurzu zajišťujeme základní úrazové pojištění.

 

9. Důležitá upozornění

 • Účastnit kurzu se mohou pouze řádně přihlášení účastníci, případně jejich řádně nahlášení náhradníci (viz. bod 5. VP).
 • Organizátor nenese odpovědnost za účastníky, kteří se z jakéhokoli důvodu nedostavili včas na místo zahájení kurzu. V tomto případě nemají účastníci nárok na žádnou náhradu.

 

10. Ostatní

 • Přihlášením se na kurz účastník akce nebo jeho zákonný zástupce stvrzuje, že se s VP důkladně seznámil a souhlasí s nimi.