Přeskočit na obsah

Podmínky půjčovny

Podmínky půjčovny

Obsah

 1. Nájemce / klient

  1. Platný doklad totožnosti

   1. Vybavení je zapůjčeno po předložení platného dokladu totožnosti (OP nebo PAS ) a složení peněžní jistiny dle platného ceníku.
  2. Smlouva o pronájmu movité věci

   1. Vybavení je zapůjčeno po vyplnění a podepsání smlouvy o pronájmu movité věci.
  3. Doba výpůjčky

   1. Klient si volí dobu výpůjčky dle platného ceníku.
   2. Při překročení doby výpůjčky je klient povinen doplatit výpůjčku dle platného ceníku.
  4. Poškození nebo zničení

   1. Nájemce se zavazuje, že o zapůjčené movité věci , které jsou předmětem smlouvy, bude pečovat, zabezpečí je proti poškození, odcizení či zničení.
   2. V případě jakékoliv vzniklé škody je nájemce povinen tuto škodu v plné výši uhradit.
  5. Odpovědnost nájemce / klienta

   1. Nájemce souhlasí s tím, že použití zapůjčeného vybavení je výhradně na vlastní nebezpečí a pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nájemcem nebo zapůjčeným vybavením na zdraví nebo majetku jeho nebo třetích osob.
 2. Pronajímatel

  1. Odborně seřízeno

   1. Pronajímatel se zavazuje, že zapůjčené vybavení bude odborně seřízeno.
  2. Odmítnutí zapůjčení vybavení

   1. Pronajímatel si vyhrazuje právo odmítnou zapůjčit vybavení osobě, která je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
   2. Osobě, která má jako místo trvalého bydliště v osobním dokladu uvedou adresu úřadu.
  3. Odpovědnost pronajímatele

   1. Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nájemcem nebo zapůjčeným vybavením na zdraví nebo majetku jeho nebo třetích osob.
  4. Ochrana osobních údajů

   1. Kompletní informace zde.